Thu Tứ, “Lưu biệt Vương Duy của M.H. Nhiên”
Người vẫn muốn đi tìm hái cỏ thơm. Người hình như hết muốn rồi. Chao ơi, buồn.

Nguyên văn

Tịch tịch cánh hà đãi
Triêu triêu không tự qui
Dục tầm phương thảo khứ
Tích dữ cố nhân vi
Ðương lộ thùy tương giả
Tri âm thế sở hy
Chỉ ưng thủ tịch mịch
Hoàn yểm cố viên phi.


Dịch nghĩa

Đêm đêm tự hỏi rút cuộc đang chờ gì đây
Sớm sớm ra đi không được việc gì cả, lại trở vể
Muốn đi tìm cỏ thơm
Tiếc mình và người cũ bây giờ trái ngược nhau
Người đang có chức quyền ai chia sẻ với mình
Hiểu nhau ở đời vẫn ít
Chỉ nên giữ im lặng
Trở về đóng cửa vườn cũ.

Dịch thơ

Đêm đêm tự hỏi đợi chi
Mỗi tinh mơ mỗi lại đi để về!
Cỏ thơm tìm muốn chỉn e
Cố nhân lòng đã thôi nghe mặn mà
Say đời gỡ mấy cho ra
Tri âm sau trước vẫn là hiếm thôi
Nỗi riêng khôn tiện dài lời
Đôi vần để lại, bác vui, tôi về.


Bản dịch thơ khác

Quạnh hiu thôi có đợi gì
Những là sớm sớm đi về luống công
Muốn đi tìm cỏ thơm nồng
Tiếc vì bạn cũ đồng lòng lại không
Những người đương lộ ai dung
Tri âm mấy kẻ ở trong đời này
Chỉ nên im lặng qua ngày
Trở về vườn cũ, cửa cài ở yên.
(Trần Trọng Kim)


_______
Tên bài nghĩa là “Để lại (mấy câu) chia tay Vương Duy”.