“Sọ người Việt tròn”. Sọ người Tàu Hoa Bắc dài hơn.(1) Hình như sọ người da trắng dài hơn nữa...

(Thu Tứ)

(1) Xem Bình Nguyên Lộc,
Hoa Bắc, Hoa NamNguyễn Văn Huyên, “Sọ ngắn sọ dài”Ta quen phân biệt các chủng tộc người bằng cách xem xét hình dạng của đầu (...) có ba loại người: người đầu dài, người đầu ngắn và người đầu trung bình.

Sọ người Việt tròn. Sọ đó thuộc loại đầu ngắn. Trong khoảng 500 sọ người ở Bắc kỳ mà ông Ðỗ Xuân Hợp quan sát (...) đầu ngắn (...) 54,36% (...) đầu trung bình (...) 30,8% (...) Ðầu dài (...) 3,22% (1)


(Nguyễn Văn Huyên,
Văn minh Việt Nam (nguyên tác bằng tiếng Pháp, in năm 1944), Ðỗ Trọng Quang dịch, nxb. Hội Nhà Văn, 2005, tr. 41)


____________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.
(1) Các con số phần trăm cộng lại mới là 88.38%. Số sọ còn lại không phân biệt được? (TT)