Xin xem bài “Ta xưa so với Tây xưa” (bấm vào tên bài in màu xanh).Hồ Chí Minh, “Châu Âu chưa phải là tất cả”
“Mác đã xây dựng học thuyết của mình trên một triết lý nhất định của lịch sử, nhưng lịch sử nào? Lịch sử châu Âu, mà châu Âu là gì? Đó chưa phải là toàn thể nhân loại”.


(Nguyễn Ái Quốc, bài viết năm 1924, in lại trong
Hồ Chí Minh toàn tập, 1995, tập I)