Thu TứVấn Lưu thập cửu của Bạch Cư Dị
Tuyết sắp rơi, có rượu, có lò lửa, có bạn. Không chén, vẫn uống được quá đi chứ. “Hỏi” gì nhỉ, tưởng chỉ cần bưng, dốc, nốc, khà thôi.

Nguyên văn

Lục Nghị tân phôi tửu
Hồng nê tiểu hỏa lô
Vãn lai thiên dục tuyết
Năng ẩm nhất bôi vô.


Dịch nghĩa

Có rượu Lục Nghị chưa lọc mới
Có bếp đất nung màu đỏ nhỏ
Chiều xuống trời muốn tuyết
Không chén uống cũng được chứ sao.

Dịch thơ

Rượu ngon đã sẵn một vò
Bếp hồng đã sắp một lò con con
Chiều rồi, tuyết sắp nổi cơn
Uống đi, chẳng chén thì đừng, có sao.


Bản dịch thơ khác

Rượu ngon mới cất một vò
Ðất nung màu đỏ hỏa lò sẵn kia
Tối ngày tuyết xuống bất kỳ
Uống chơi đã vậy, chén thì có đâu.
(Trần Trọng Kim)

Rượu lục nghị nấu vừa xong
Hoả lò bằng đất đỏ nung hâm rồi
Chiều nay mưa tuyết muốn rơi
Mời ông uống một chén chơi chẳng là.
(Bùi Khánh Đản)

Rượu nguyên tăm lục sủi
Lò nhỏ đất hồng pha
Chiều xuống trời rơi tuyết
Nên chăng một chén khà?
(Lê Nguyễn Lưu)

Rượu mới sủi tăm xanh
Hâm trên lò đất đỏ
Trời chiều tuyết sắp đổ
Làm một chén không anh?
(Nguyễn Minh)