Giặc Tây mạnh lạ lùng. Để thành công, kháng chiến cần có sự ủng hộ hết sức tích cực của đông đảo nhân dân. Làm sao cho có? Phải tuyên truyền.

Giặc Tây dựng ngụy quyền, làm nhân dân hoang mang, có người theo ngụy quyền đàn áp kháng chiến. Làm sao đây? Lại phải tuyên truyền.

Tuyên truyền cực kỳ quan trọng!

“Văn hóa hóa kháng chiến” nghĩa là mở thêm mặt trận văn hóa để tuyên truyền cho kháng chiến.

“Kháng chiến hóa văn hóa” nghĩa là trao cho văn hóa nhiệm vụ tuyên truyền cho kháng chiến.

(Thu Tứ)Hồ Chí Minh, “Kháng chiến và văn hóa”Anh Trường Chinh (…)

- (…) Bác Hồ nói: “Phải kháng chiến hóa văn hóa và văn hóa hóa kháng chiến”. Bác nói vắn tắt thế, nhưng ý nghĩa rất sâu xa đấy.


(Tố Hữu,
Nhớ lại một thời, nxb. Hội Nhà Văn, 2000)