Giặc Pháp nhờ có phương tiện chiến tranh hiện đại mà mạnh hơn hẳn giặc Tàu xưa kia. Để mong đánh thắng giặc, kháng chiến cần có sự ủng hộ hết sức tích cực của đông đảo nhân dân. Làm sao cho có? Phải tuyên truyền. Giặc Pháp dựng ngụy quyền, làm nhân dân hoang mang, có người theo ngụy quyền đàn áp kháng chiến. Làm sao đây? Lại phải tuyên truyền. Tuyên truyền cực kỳ quan trọng! Nhưng tuyên truyền bây giờ không thể đơn giản như làm một bài thơ (Lý Thường Kiệt) hay viết một bài hịch (Trần Quốc Tuấn)… (TT)


Hồ Chí Minh, “Kháng chiến và văn hóa”
Bác Hồ nói: “Phải kháng chiến hóa văn hóa và văn hóa hóa kháng chiến”.


(Tố Hữu,
Nhớ lại một thời, nxb. Hội Nhà Văn, 2000)