Thu Tứ, “Dạ vũ của Bạch Cư Dị”
Cái ông quan từng nằm trên thuyền đêm nghe mưa gõ mui thuyền, đêm nay ngồi trong nhà nghe mưa gõ tàu lá chuối. Cảnh không sóng gió, người cũng không đau ốm, nhưng… Không biết đây có phải là một đêm Giang Châu?

Nguyên văn

Tảo cùng đề phục yết
Tàn đăng diệt hựu minh
Cách song tri dạ vũ
Ba tiêu tiên hữu thanh.


Dịch nghĩa

Dế kêu sớm rồi lại im bặt
Ðèn lụi đi rồi lại sáng
Cách cửa sổ mà biết có mưa đêm
Nhờ mới nghe nước rơi trên tàu lá chuối.

Dịch thơ

Bản 1:

Gáy sớm dế tắt tiếng
Đèn bấc lụn lại lên
Nghe nước trên tàu chuối
Biết trời đang mưa đêm.


Bản 2:

Re re gáy mãi được đâu
Liu riu muốn tắt châm dầu lại lên
Bên đèn ngồi lắng mưa đêm
Tiếng trên tàu chuối buồn tênh canh dài.


Bản 3:

Re re rồi lại im re
Dầu hao mũi lợn đã loe lại bừng
(1)
Tàu tiêu lộp độp giọt buồn
Mới hay ngoài ấy lạnh lùng đêm mưa…


Bản dịch thơ khác

Dế giun rên mỏi lại ngừng
Ðèn tàn muốn tắt lại bừng sáng ra
Cách song đêm biết mưa sa
Tiếng nghe lộp độp chăng là tàu tiêu.
(Tản Đà)


_______
Tên bài nghĩa là “Mưa đêm”.
(1) Loe mũi lợn là ý nói bấc lụn nở “hoa đèn”.