“Xuân chiến khu” sau đây sẽ do Thanh Huyền hát…Xuân Hồng, “Xuân chiến khu” (TH)Xin bấm vào đây để nghe