“Bài ca không quên” sau đây sẽ do Cẩm Vân hát…Phạm Minh Tuấn, “Bài ca không quên” (CV)Xin bấm vào đây để nghe