Thu Tứ, “Vũ hầu miếu của Đỗ Phủ”
Khi Lưu Bị chết, Khổng Minh thề sẽ hết lòng giúp con Lưu Bị thống nhất Trung Quốc. Việc chưa làm xong thì Khổng Minh đã qua đời. Năm thế kỷ rồi mà khi Đỗ Phủ ghé thăm, nơi miếu hoang trên núi vắng như còn vang lời thừa tướng xin Hậu Chúa cho xuất quân đánh Ngụy…

Nguyên văn

Di miếu đan thanh lạc
Không sơn thảo mộc trường
Do văn từ Hậu Chủ
Bất phục ngọa Nam Dương.


Dịch nghĩa

Ngôi miếu cũ màu tô xanh đỏ đã phai
Núi non vắng vẻ, cây cỏ mọc um tùm
Như còn vang lời xin vua cho đánh Ngụy
Ðâu còn ngày về hưởng nhàn ở Nam Dương.

Dịch thơ

Bản 1:

Miếu ai khói lạnh hương tàn
Quạnh hiu cây cỏ tràn lan bốn bề
Tử sinh lỡ một lời thề
Lều tranh thôi có còn về nữa đâu...


Bản 2:

Dãi dầu đã bợt mầu vôi
Đìu hiu rú rậm đơn côi một tòa
Lời tâu còn vọng thiết tha
Người tâu nắm bụi xa nhà, thương ơi.


Bản dịch thơ khác

Ngôi đền cũ nhạt màu xanh đỏ
Núi quạnh hiu còn đó cỏ cây
Biểu từ lời vẳng bên tai
Không còn trở lại nằm dài Nam Dương.
(Trần Trọng Kim)


(Toàn bộ bản dịch của TT đã in vào sách
Dịch thơ Đường xuất bản năm 2017)