MIẾNG NGON QUÊ HƯƠNG (2)


                Một gói…                Dây buộc                Thức quý đây rồi!                Đẹp đôi                Cốm dót trên lá khoai ráy                Cốm khô