Nguyễn Đức Toàn, “Tình em biển cả” (TP)Xin bấm vào đây để nghe.