THU TỨ TOÀN TẬP - Dịch thơ Hán văn Việt Nam

Chúng tôi chỉ mới nảy ra ý này (7-2016). Chưa biết sẽ dịch thêm thơ những ai. Chưa biết sẽ có thì giờ để dịch một số lượng bài đáng kể nào hay không.


Xin bấm vào tên bài để xem:

Hồ Chí Minh – Đăng sơn (2016-08)
Hồ Chí Minh – Tư chiến sĩ (2016-09)

____________
Tác giả xếp theo thứ tự năm sinh, thơ xếp theo thứ tự abc. Năm tháng trong ngoặc đơn là thời điểm đăng.