THU TỨ TOÀN TẬP - Dịch thơ Hán văn Việt Nam

Xin bấm vào tên bài để xem:

Nguyễn Khuyến – “Dục Thúy sơn”
Hồ Chí Minh – “Đăng sơn” v.v. (5 bài)

____________
Tác giả xếp theo thứ tự năm sinh, thơ xếp theo thứ tự abc.