Hai câu cuối trong bài thơ dưới đây làm nhớ hai câu đầu trong bài thơ khác:

“Ngõ ban sơ hạnh ngân dài
Cổng xô còn vọng điệu tài tử qua” (bài Ngõ Ban Sơ).

Ngõ ở đâu mà “hạnh” ngân dài thế. Ở đâu nữa, ngoài nơi cố quận, ngoài nơi “sơ ngộ màu hoa”. Mây ngàn gió núi mà lang thang trong vườn, “mòn hao” là phải...

(Thu Tứ)Bùi Giáng, “Trong vườn”Trong vườn mây gió lang thang
Niềm đau cố quận muôn vàn mòn hao
Ngõ ban sơ hạnh hôm nào
Cổng xô còn vọng điệu chào chỉn e
văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam