Thủ bút nhà thơ Tố Hữu

(Lời mở đầu hồi ký Nhớ lại một thời, nxb. Hội Nhà Văn, 2000)