Con người có tâm hồn và trí óc.

Thơ thường chứa nhiều tâm hồn. Văn xuôi thường chứa nhiều trí óc.

(Thu Tứ)Hoài Thanh, “Con người trong văn, trong thơ”Trong bài văn, phần con người của người viết có thể ít hơn trong một bài thơ.


(
Tuyển tập Hoài Thanh, tập II, nxb. Văn Học, 1982, tr. 187)