Lời ghi ngắn gọn mà cực kỳ ý nghĩa!

- Thứ nhất, nó cho thấy ta hoàn toàn độc lập. Bạn cấp viện, nhưng không được chỉ huy ta.

- Thứ hai, nó cho thấy lãnh đạo ta rất sáng suốt. “Tình hình thế giới lúc đó”(1), biết đâu hai bạn tính toán rồi sẽ giảm, thậm chí ngưng, viện! Trong khi bạn chưa dứt khoát, ta phải tiếp tục dốc hết tâm trí lực vào việc của ta, là thống nhất đất nước mình càng sớm càng tốt!

(Thu Tứ)

(1) Đây ý nói về thay đổi trong quan hệ giữa Mỹ với Liên Xô và giữa Mỹ với Trung Quốc xảy ra do chính sách đối ngoại táo bạo của tổng thống Mỹ Ních-xơn.Tố Hữu, “Từ 1972, bí mật với cả hai bạn”Từ năm 1972, do điều kiện tình hình thế giới lúc đó, ta phải giữ bí mật với Trung Quốc và Liên Xô. Bởi vậy, khi ta giành toàn thắng, các bạn không khỏi bất ngờ.


(Tố Hữu, hồi ký
Nhớ lại một thời, nxb. Hội Nhà Văn, 2000)