Khi quyết định thay đổi điểm đột phá trong chiến dịch Biên Giới, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhấn mạnh “Chiến thắng đòi hỏi sự táo bạo. Nhưng nó không chấp nhận bất cứ hành động phiêu lưu nào”. Đây là cùng một nội dung với lời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhờ lãnh đạo có tư tưởng đúng đắn, mà kháng chiến mới thành công. (Thu Tứ)Hồ Chí Minh, “Dũng cảm không phải là liều”
(Trong chiến dịch Biên Giới) Bác nói: “Trong quân sự phải kiên quyết và bạo dạn. Bạo dạn, dũng cảm không phải là liều…”.


(Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hồi ký
Đường tới Điện Biên Phủ in lại trong Tổng tập hồi ký, nxb. Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội, 2006, tr. 637-647)