Liễn Trần men ngọc nắp mép lá sen núm 2 tầng (2) - BTLSQG - ảnh Đăng Định