Đinh Trung Cẩn, “Tổ quốc gọi tên mình”Xin bấm vào đây để nghe.