Đinh Trung Cẩn, “Tổ quốc gọi tên mình” (TT)Xin bấm vào đây để nghe.