Thơ thành công thì chữ chữ trong thơ đều “độc tôn”, đều không chịu để bất cứ chữ có nghĩa tương tự nào “cướp ngôi”.

Bài thơ tuyệt đích có bao nhiêu chữ thì có bấy nhiêu “vua”!

(Thu Tứ)Tô Thùy Yên, “Thơ làm bằng chữ”Thơ chủ yếu được làm bằng chữ chớ không phải làm bằng ý. Những chữ trong một câu thơ thành công hẳn phải là những chữ đắc, chữ độc tôn không thể thay thế bằng những chữ tương tự nào khác được.


(Trả lời phỏng vấn, đăng trong
Tác giả, với chúng ta, Lê Quỳnh Mai thực hiện, nxb. Khôi Nguyên, Mỹ, 2004, tr. 112)

______________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.