Muốn “muôn việc thành công”, cán bộ phải là người tài đức.

Có tài là yêu cầu hiển nhiên. Nhưng tại sao phải có đức?

Vì không có đức thì dân không theo. Dân đã không theo, có tài cũng vô ích!

(Thu Tứ)Hồ Chí Minh, “Cán bộ, cán bộ”“Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ (…) Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.


(Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hồi ký
Chiến đấu trong vòng vây in lại trong Tổng tập hồi ký, nxb. Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội, 2006, tr. 570)