Muốn “muôn việc thành công”, cán bộ phải là người tài đức.

Có tài là yêu cầu hiển nhiên. Nhưng tại sao phải có đức?

Vì việc nước không phải chỉ là vật chất, mà muốn dân giữ chuẩn mực tinh thần thì trước tiên chính cán bộ phải giữ chuẩn mực tinh thần.

Đặc biệt, có cái chuẩn mực tinh thần này nếu đông đảo cán bộ không giữ được thì sẽ dẫn tới thiệt hại lớn trên cả hai mặt tinh thần và vật chất. Đó là chuẩn tránh lấy của dân bỏ vào túi mình. Thiệt hại tinh thần là gây chán nản, dao động trong hàng ngũ những người phục vụ đất nước và làm nhà nước mất uy tín đối với nhân dân. Còn thiệt hại vật chất dĩ nhiên là làm dân mất của.

Bây giờ là thời cán bộ quản lý hàng sơn hệ của, rất dễ bị tối mắt. Đảng phải lo làm “công việc gốc” cho thật tốt.

(Thu Tứ)Hồ Chí Minh, “Cán bộ, cán bộ”“Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ (…) Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.


(Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hồi ký
Chiến đấu trong vòng vây in lại trong Tổng tập hồi ký, nxb. Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội, 2006, tr. 570)