Văn hóa tinh thần tốt đẹp là mục đích. Để sống mà cố đi tới đích, ta cần có điều kiện vật chất. Điều kiện thực ra không cần nhiều, mà trước khi loài người sáng kiến ra phương pháp khoa học thì cũng không có cách gì cải thiện điều kiện vật chất cho thật là nhiều. Nhưng rồi khoa học ra đời và mọi người đua nhau liên tục cải thiện, cải thiện, cải thiện… Khắp nơi trên thế giới bây giờ, cái đích tinh thần đã tắt ngóm trong óc “quốc dân” rồi. Làm thế nào cho nó sáng trở lại mà “soi đường” đây? (Thu Tứ)Hồ Chí Minh, “Văn hóa phải soi đường”
“Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.


(
Hồ Chí Minh: Về công tác văn hóa văn nghệ, nxb. Sự Thật, 1997, tr. 64)