Có người nêu rằng Pháp đã trả Nam kỳ cho Bảo Đại.

Trả Nam kỳ rồi dựng lên cái gọi là “Quốc gia Việt Nam” chẳng qua thủ đoạn để lại dùng người Việt đánh người Việt. Cũng y như “nước” An Nam của “vua” Bảo Đại, “Quốc gia” Việt Nam của “quốc trưởng” Bảo Đại là một cái nước giả.

Có nghĩa lý gì chuyện nước giả được “quốc tế công nhận”!!! Đế quốc Pháp có quan hệ sâu sắc khắp thế giới, nó chỉ cần nhờ một tiếng là bao nhiêu đồng minh, đối tác, chư hầu sẵn sàng ngay lập tức đóng dấu chứng “thực” cho cái sáng kiến tiện lợi của nó.

Cái người Việt Nam nhìn chuyện nước mình sai cơ bản ấy đã được Viện Hàn lâm Pháp khen là chép sử giỏi. Dĩ nhiên.

(Thu Tứ)Hồ Chí Minh, “Nam bộ yêu quý”
Ngày 23 tháng 10 (năm 1946), Hồ Chủ tịch ra lời tuyên bố với quốc dân:

“Trung Nam Bắc nhất định thống nhất (...) Không ai có thể chia rẽ nước Việt Nam ta (...) Nam bộ yêu quý nhất định sẽ trở lại trong lòng Tổ quốc...”.


(Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hồi ký
Những năm tháng không thể nào quên, in lại trong Tổng tập hồi ký, nxb. Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội, 2006, tr. 325)