Bát gốm Trần men trắng vẽ men nâu - ảnh khuyết danh