Chúng tôi muốn thêm rằng dân là “thiếu chủ”, tức người chủ còn ít tuổi.

Cán bộ phải hết lòng phục vụ dân, nhưng không nên làm theo mọi ý muốn của dân, mà phải khéo léo hướng dẫn dân.

(Thu Tứ)Hồ Chí Minh, “Phải nhớ rằng dân là chủ”Ngày 15-11-1945, vào dịp bế giảng khóa V trường Quân chính, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn các khóa sinh mới tốt nghiệp: “Phải nhớ rằng dân là chủ”.


(
Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, nxb. Chính Trị Quốc Gia, 1995)