Bát gốm Trần men trắng vẽ men xanh - ảnh khuyết danh