“ Quê em miền trung du” của Nguyễn Đức Toàn sau đây sẽ do Mỹ Bình và Diệu Thúy hát…Nguyễn Đức Toàn, “Quê em miền trung du” (MB, DT)Xin bấm vào đây để nghe