Vũ Thanh, “Hà Nội mùa thu” (PN)Xin bấm vào đây để nghe.