Không phải đâu cũng có một cái gốc tích đáng nhắc nhớ. Nhưng “nước nhà Việt Nam” thì chắc chắn có. “Dân ta phải biết (…) cho tường” cái gốc tích vẻ vang ấy để nức lòng mà hết sức giữ nước, xây dựng nước.

Thời Hồ Chủ tịch viết bài thơ này, chưa xảy ra trò lật sử. Hiện nay tay sai của giặc Pháp (tức chính quyền “Quốc gia Việt Nam”) và thiểu số dựa Mỹ cát cứ một phần đất nước (tức chính quyền “Việt Nam Cộng hòa”) đang được một số kẻ ra công “tái tạo”.

Bây giờ,

Dân ta phải GIỮ sử ta
Thay đen đổi trắng, chớ cho kẻ nào!

(Thu Tứ)Hồ Chí Minh, “Dân ta phải biết sử ta”
“Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”


(Đây là hai câu mở đầu bài thơ “Lịch sử nước ta” do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác ở Pác Bó (Cao Bằng) năm 1941)