Đó, sự thực về bản chất của “Quốc gia Việt Nam” và “Việt Nam Cộng Hòa” do một người biết rất nhiều về cả hai thốt ra.

(Thu Tứ)Dương Văn Minh, “Chẳng lẽ nữa sao!”(Ngày 30-4-1975) Những người thân cận tướng Dương Văn Minh ở Dinh Độc Lập nhớ lại mấy sự kiện này (…) Viên tướng Pháp đội lốt ký giả Francois Vanuxem hối hả vào xin gặp tướng Minh và nói với họ: “Hãy rút về Cần Thơ, cố thủ Vùng 4 Chiến thuật, chỉ vài ngày nữa thôi thì Trung Quốc sẽ áp đặt giải pháp trung lập hóa Miền Nam”. Tướng Minh than: “Hết Tây đến Mỹ, chẳng lẽ bây giờ còn đi làm tay sai cho Tàu nữa sao!”.


(Trích
Sài Gòn sự kiện và đối thoại của Nguyễn Hữu Thái, Trần Tuyết Hoa, Nguyễn Hữu Thái Hòa, Nguyễn Hữu Thiên Nga, nxb. Thế Giới, 2015)