Trong
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam, Bình Nguyên Lộc dùng chỉ số sọ, ngôn ngữ, phong tục để chứng minh khi giành lại được độc lập người Việt vẫn khác hẳn người Tàu.

Dưới đây ông nhận xét trong thời Bắc thuộc trên đất Việt không hề có đông đảo dân Tàu.

Không có đông Tàu, nên không lai Tàu nhiều được, nên mới vẫn khác!

(Thu Tứ)Bình Nguyên Lộc, “Không có trồng người”không có tài liệu nào nói đến chánh sách trồng người của nhà Hán tại Cổ Việt hết (tr. 186)

cái tên An Nam Ðô hộ phủ (...) tại sao (...) người Tàu lại đô hộ người Tàu? (tr. 190)

Sau hai bà Trưng, ta đã dấy quân nhiều lần, mà lần nào sử Tàu cũng nói là man di nổi loạn, chớ không nói là người Tàu di cư phản loạn đối với chính quốc, mà man di nổi loạn được là vì họ chiếm đa số tuyệt đối (tr. 194)

mặc dầu đặt quận, huyện ở Giao Chỉ, người Tàu không bao giờ trực trị ta cả. Bằng chứng không phải trực trị là các quan thứ sử phải nộp cống hằng năm (tr. 199)

Hễ các quận, huyện bị trực trị thì dân ở đó phải đóng thuế, còn quan thì không có cống gì hết (tr. 199)


(Bình Nguyên Lộc,
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam, Sài Gòn, 1971)

__________________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.