Bài Ca Người Lính sau đây sẽ do Hoài Nam và Cao Minh hát…Diệp Minh Tuyền, “Bài ca người lính” (HN, CM)Xin bấm vào đây để nghe