Như Có Bác Trong Ngày Đại Thắng của Phạm Tuyên sau đây sẽ do dàn nhạc Đoàn Nghi lễ Quân đội hợp tấu...P. Tuyên, “Như có Bác trong ngày đại thắng” (ht)Xin bấm vào đây để nghe.