P. Tuyên, “Như có Bác trong ngày đại thắng”Xin bấm vào đây để nghe.