Tượng đài ở vườn hoa Hàng Đậu (Hà Nội) - ảnh Thu Tứ