Bức phù điêu ở chợ Đồng Xuân (Hà Nội) - ảnh Thu Tứ