Tượng Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu ở Cửa Bắc thành Hà Nội - ảnh Thu Tứ