Thu TứĐộc tọa Kính Đình sơn của Lý Bạch
Tự tin nhỉ. Làm sao biết núi không chán ngắm mình? Mà trước tiên sao biết núi có biết có một hạt bụi đang “độc tọa” trên núi. Ờ, mà cũng có khi chốc nữa Kính Đình sẽ buồn bã trông theo khi hạt bụi ấy độc hành xuống núi…

Nguyên văn

Chúng điểu cao phi tận
Cô vân độc khứ nhàn
Tương khan lưỡng bất yếm
Chỉ hữu Kính Ðình sơn.


Dịch nghĩa

Chim bay cao mất hút cả rồi
Ðám mây lẻ vẫn thong thả trôi
Ngắm nhau mà không chán nhau
Chỉ có núi Kính Ðình.

Dịch thơ

Chim bầy bay đã khuất rồi
Cô đơn mây vẫn ưng trôi một mình
Trông nhau may có chút tình
Riêng ta với bác Kính Ðình đây thôi!


Bản dịch thơ khác

Bầy chim một loạt cao bay
Lưng trời thơ thẩn đám mây một mình
Trông nhau có vẻ hữu tình
Họa chăng có núi Kính Ðình với ta.
(Trần Trọng Kim)

Chim bầy vút bay hết
Mây lẻ đi một mình
Nhìn nhau không thấy chán
Chỉ có núi Kính Ðình.
(Phạm Lê Duyên)

_______
Tên bài nghĩa là “Ngồi một mình trên núi Kính Đình”.