Tượng và phù điêu ở tượng đài chiến thắng sông Lô (Phú Thọ) - ành khuyết danh