Tượng đài chiến thắng sông Lô (Phú Thọ) - ảnh khuyết danh