Tượng Man Nương ở chùa Tướng (Bắc Ninh) - ảnh Đông Hoàng