Thơ “bản thân là sự sống” (Xuân Diệu). Trong khi văn xuôi diễn cách nhìn sự sống. Đằng gợi trực tiếp bằng lời, đằng gợi bằng cái “nhiều mặt” mà lời vẽ ra.

(Thu Tứ)Chế Lan Viên, “Thơ và văn xuôi”Văn xuôi (...) phản ánh được nhiều mặt

Thơ (...) bé nhưng là bé hạt tiêu


(“Chế Lan Viên nói về thơ”, báo
Văn Nghệ, VN, số 15/11/2003, trích từ những trang ghi chép (của học viên?) ở khóa III, 1968-1969, Trường Bồi dưỡng những người Viết văn trẻ của Hội Nhà Văn Việt Nam)