Tưởng tượng nhé một người
Chân lảo đảo bước đời
Tóc râu lầm bụi cát
Lòng lấp lánh sương phơi!

(Thu Tứ)Bùi Giáng, “Xa cõi đi về”
Quên rồi những đổi những thay
Quên rồi bụi cát vần xoay bước đời
Nhớ chăng chút giọt sương phơi
Trên đầu ngọn cỏ dưới trời ban mai.


__________
Bốn câu thơ trên của BG "họa" bốn câu sau đây của Thân Thị Ngọc Quế:

"Đã quên rồi những đổi thay
Sá gì bụi cát tỉnh say bước đời
Ngọn cỏ nào giọt sương phơi
Long lanh hát với mặt trời ban mai".