Hóa ra Thái Bình vốn là Nam Định.

Hình như cá ở vùng nước càng lớn thì thịt càng ít tanh. Cá bể nhiều loài không cần “dúng nước nóng”, hễ bắt được có thể “ăn ngay”, “tốt lắm”.

Cái con cá “nhất ngon”, nó có giống chim đâu, làm sao nên tên nhỉ? Hay “chim” đây nghĩa gì khác?...

(Thu Tứ)Đặng Xuân Viện, “Cá, cá, cá…”Thụy Anh (...) trước thuộc Nam Ðịnh, tự năm Thành Thái thứ hai, mới trích ra lập thành tỉnh Thái Bình (...)

Cá bể mà bắt được đem dúng nước nóng rồi vớt ra ăn ngay thì tốt lắm, ăn không có mùi tanh, nhất ngon là cá chim tươi.


(Đặng Xuân Viện, “Thụy Anh du ký” (1931), trong
Du ký Việt Nam (bài đăng trên tạp chí Nam Phong 1917-1934, nhiều tác giả, Nguyễn Hữu Sơn sưu tầm), nxb. Trẻ, VN, 2007, tập I, tr. 459-468)