Miếng ngon là cả một truyền thống ẩm thực chứ đâu phải chỉ là thịt.

Thơ hay là cả một truyền thống thơ chứ đâu phải chỉ là “trái tim”, “chất sống”.

(Thu Tứ)Chế Lan Viên, “Phải có văn hóa nữa”Làm thơ với trái tim, với chất sống, không đủ. Phải có văn hóa nữa.


(
Chế Lan Viên - Thơ văn chọn lọc, Sở Thông tin Nghĩa Bình, 1988, tr. 215)