Vẽ không giống viết. Người này vẽ không giống người khác vẽ. Vậy thì cái mẫu số chung của sáng tạo nghệ thuật là gì? Thiết tưởng là tính biện chứng: nghệ phẩm đích thực bao giờ cũng hoàn chỉnh dần trong quá trình sáng tạo chứ không thể được “nghĩ ra” trước! “Xây” tranh “xây” thơ theo lối nào đó thì xây, miễn đừng xây theo một thiết kế!

(Thu Tứ)Bùi Xuân Phái, “Quá trình xây dựng tác phẩm”Tác phẩm hội họa được xây dựng theo một kiểu riêng của nó. Nó không giống như cách xây dựng tác phẩm của một nhà văn hoặc của một ngành khác và cuối cùng mỗi con người nghệ sĩ lại có một lối riêng để hoàn thành tác phẩm.


(Bùi Xuân Phái, “Tâm tư nghệ thuật” (trích nhật ký), tạp chí
Thơ, VN, năm 2006 hoặc 2007)