Sáng tạo nghệ thuật và thưởng thức nghệ thuật là hai năng khiếu khác nhau. Tức có người vẽ kém mà phân biệt tranh đẹp xấu lại hay hơn người vẽ giỏi. Tưởng tượng họa sĩ vẽ rồi giữ xấu xóa đẹp!

(Thu Tứ)Bùi Xuân Phái, “Xóa xấu giữ đẹp cho đúng”Ðáng buồn khi người vẽ không nhìn thấy thất bại, thành công (...)

Giữ lại cái gì đẹp (...) Xóa cái xấu đi (...) Phân biệt cho hay (...)


(Bùi Xuân Phái, “Tâm tư nghệ thuật” (trích nhật ký), tạp chí
Thơ, VN, năm 2006 hoặc 2007)