Văn Cao, “Đàn chim Việt” (LD)Xin bấm vào đây để nghe.