Diệt Phát-xít sau đây sẽ do ban hợp ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày...Nguyễn Đình Thi, “Diệt phát-xít” (ĐTNVN)Xin bấm vào đây để nghe