Nguyễn Đình Thi, “Diệt phát-xít” (ĐTNVN)Xin bấm vào đây để nghe.