Tượng đặt ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội)